Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Anna Głogowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio A Anna Głogowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP nr 9562180868, REGON nr 341582660.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Dane kontaktowe Przedsiębiorcy:
  1. Adres Przedsiębiorcy: ul. Hugona Kołłątaja 13/8, 87-100 Toruń, Polska.
  2. Adres poczty elektronicznej: studio@estudio-a.pl
  3. Numer telefonu: +48 886 800 314.
 4. Klient, w tym Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie zostały użyte niżej wymienione pojęcia należy przez nie rozumieć:

 1. Przedsiębiorca – Anna Głogowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio A Anna Głogowska, ul. Hugona Kołłątaja 13/8, 87-100 Toruń, NIP nr 9562180868, REGON nr 341582660.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę na stronie internetowej www.ceramic-a.com/sklep.

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług

Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sklepu internetowego, publikowanie materiałów autorskich o tematyce ceramicznej.

Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów
założenie konta użytkownika;
publikacji komentarzy;

Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

§ 4 ZAMÓWIENIE

 1. Dla złożenia zamówienia i skutecznego przeprowadzenia transakcji konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu zostały podane w polskich złotych i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszty realizacji zamówienia (koszt dostawy) określone na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://www.ceramic-a.com/koszyk/
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 ha na dobę przez cały rok.
 5. Termin realizacji zamówienia zależy od miejsca dostawy i został wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://www.ceramic-a.com/koszyk/
 6. Wszystkie towary umieszczone w Sklepie stanowią efekt pracy rękodzielniczej Przedsiębiorcy, któremu przysługują do nich pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 7. Klient składając zamówienie, w celu prawidłowego wykonania umowy, wyraża jednocześnie zgodę na dostarczanie od Przedsiębiorcy treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, które będą związane wyłącznie z realizacją zamówienia.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia Klienta przez Przedsiębiorcę. 
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje w sposób udokumentowany, w drodze poczty elektronicznej.
 3. W wypadku braku towaru w magazynie Przedsiębiorca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz o możliwym terminie realizacji zamówienia. W takim wypadku zawarcie umowy nastąpi w chwili potwierdzenia przez Klienta w drodze poczty elektronicznej nowych warunków realizacji zamówienia. 
 4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

§ 5 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, w tym Konsument może skorzystać z następujących sposobów płatności wybieranych podczas składania zamówienia:
  1. przelew
  2. płatność kartą kredytową.
 2. Termin zapłaty przelewem lub kartą kredytową wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Płatność za pobraniem następuje w chwili wydania towaru przez kuriera. W wypadku braku realizacji płatności w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany w drodze poczty elektronicznej. 
 3. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 4. Dostawa towaru nastąpi za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich.
 5. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniami przesyłce, w terminie każdorazowo wskazanym w opisie towaru na stronie Sklepu, w sposób wybrany podczas składania zamówienia przez Klienta, w tym Konsumenta.
 6. Przedsiębiorca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, np. w drodze poczty elektronicznej, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje określone w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów.

§ 6 REKLAMACJA

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku gdyby zakupiony u Przedsiębiorcy towar okazał się wadliwy Klientowi, w tym Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w oparciu o rękojmię za wady rzeczy wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 1 Regulaminu.
 4. Zaleca się aby reklamacja zawierała dane Klienta w tym Konsumenta umożliwiające jego identyfikację, datę zakupu towaru, opis wady i datę jej wystąpienia.
 5. Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.
 6. W przypadku gdy na produkt została udzielona dodatkowo gwarancja lub usługi posprzedażne informacja o ich udzieleniu oraz warunkach i sposobie realizacji zostanie zawarta w opisie towaru na stronie internetowej Sklepu.
 7. Udzielenie dodatkowej gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, w tym Konsumenta wynikających z rękojmi.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne w wypadku jego wysłania przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W wypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
  3. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  5. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy na stronie internetowej Sklepu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w innych wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287, j.t.)

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W wypadku sporu co do realizacji umowy rozstrzygniecie sporu może nastąpić m.in.:

 1. w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
 2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta będącego osobą fizyczną jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz nr NIP lub PESEL. Przedsiębiorca będzie przetwarzał powyższe dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie przekaże ich osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy jest to nakazane przepisami prawa. 
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorca.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Klauzula informacyjna RODO dla Klienta znajduje się w zakładce https://www.ceramic-a.com/obowiazek-informacyjny-wynikajacy-z-regulacji-ochrony-danych-osobowych/?v=9b7d173b068d.
 5. Złożenie zamówienia wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz klauzulą informacyjną RODO, co Klient każdorazowo potwierdza przed złożeniem zamówienia.

§ 10 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedsiębiorca nieodpłatnie świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w zakresie korzystania z zawartości Sklepu oraz umożliwienia Klientowi zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Do wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z usług należy posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie poczty elektronicznej. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym treści obraźliwych, pornograficznych czy też propagujących przemoc. 
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta oraz może być rozwiązana na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 5. W wypadku nieprawidłowego działania Sklepu istnieje możliwość złożenia przez Klienta reklamacji w tym zakresie na adres mailowy lub stacjonarny Przedsiębiorcy wskazany w Regulaminie, która zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty w sklepie (na stronie www.ceramic-a.com/sklep), opisane jako (sprzedane) (tylko na zamówienie) nie są dostępne od ręki. Nawet jeśli Klient zapłaci za przedmiot, zobowiązany jest do kontaktu z twórcą Anna Głogowską (studio@estudio-a.pl) i ustalenia terminu wykonania i dostarczenia pracy. Z powodu wymogów technicznych nie ma górnej granicy takiego okresu. jest on każdorazowo, indywidualnie ustalany.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 4. W wypadku dokonania zmiany Regulaminu przez Przedsiębiorcę Klient, który zawarł umowę na podstawie treści Regulaminu obowiązującego przed jego zmianą pozostaje nim związany w dotychczasowej treści do czasu zakończenia realizacji umowy.
 5. Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie od dnia 09 marca 2021 r.

Załącznik do Regulaminu:

Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat: Studio A Anna Głogowska, ul. Hugona Kołłątaja 13/8, 87-100 Toruń, mail: studio@estudio-a.pl

-Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………..

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*)Niepotrzebne skreślić.